Prednostna naloga

BIVANJE NA PROSTEM (v povezavi z gozdno pedagogiko)

Osnovni namen prednostne naloge je organizacija zdravega, varnega in prijetnega prostora zunaj igralnic: uporaba zunanjih površin vrtca, parka in gozda.  

Bivanje na prostem izvajamo sleherni dan in ob vseh vremenskih pogojih, saj na tak način krepimo imunski sistem otrok, hkrati pa zadovoljujemo njihove potrebe po gibanju. Dejavnosti na prostem zajemajo igro na igralih ali igrišču, sprehode v bližnjo okolico vrtca, orientacijske pohode, vadbene ure na prostem, športne dneve, dejavnosti v okviru različnih projektov ipd. V vrtcu si prizadevamo, da večino načrtovanih dejavnosti izvajamo zunaj (ustvarjalne delavnice, matematične in družabne igre, naravoslovni poskusi – skratka, različne dejavnosti, ki združujejo različna področja kurikuluma).   

Bivanje na prostem poteka v povezavi z nadaljevanjem izvajanja gozdne pedagogike, s katero smo pričeli v preteklem šolskem letu. Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. 

Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije.  

» Težimo k temu, da postane gozd samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo.«     

Učenje na prostem je naravno. Otroci so se na tak način »učili« že od nekdaj in so že po naravi opremljeni za tovrstno učenje. Narava je neprecenljivo terapevtsko in razvojno okolje, ki spodbuja razvoj otroka na vseh področjih ter krepi otrokove sposobnosti. 

Gibanje v gozdu in pridobivanje izkušenj z lastno aktivnostjo je pri otroku odločilno za razvoj višjih miselnih funkcij kot so govor, branje in pridobivanje številskih predstav. Prostorski jezik gozda je v nasprotju z urbanim okoljem bogat, poln uravnoteženih čutnih spodbud in presenečenj, ki prinašajo otroku v naročje vedno nove vsebine ter ga nenehno spodbuja k raziskovanju. 

V okviru prednostne naloge povečujemo čas trajanja dejavnosti na prostem ter pogostost, povečujemo raznolikost dejavnosti na prostem glede na področja kurikuluma ter glede na metode in oblike dela, povečujemo možnosti za učenje otrok na prostem, hkrati pa povezujemo prednostno nalogo z drugimi projekti vrtca. 

Dostopnost