Obogatitvene dejavnosti

Cilji obogatitvenih dejavnosti:
– obogatiti, popestriti in nadgraditi dejavnosti po posameznih področjih,
– omogočati otroku samostojno odločanje za sodelovanje v dejavnostih na podlagi interesa, trenutnega razpoloženja, lastne motivacije,
– spodbujati sodelovanje med oddelki, otroki in strokovnimi delavci na nivoju enote.
  
Obogatitvene dejavnosti izvajajo strokovni delavci vrtca, in sicer za otroke od 4 do 6 let. 

Dejavnosti se izvajajo v času počitka oz. glede na kadrovske in organizacijske zmožnosti. 

Pevski zbor  (enota  Tomšičeva, Bresternica)

 

Z glasbo otrokom vnašamo v življenje radost in veselje, s pesmijo jih sproščamo, čustveno plemenitimo in bogatimo, jim razvijamo glasbene zmožnosti in vplivamo na razvoj otrokovih dispozicij za glasbo. 

Cilji:
– priprava kvalitetnega otroškega programa,
– otroke navdušiti za petje,
– razvijati sposobnost sprejemanja glasbene kulture,
– otrok pridobi izkušnjo javnega nastopanja (predstavitev na reviji Ciciban poje in pleše).

Izvajalke: Jelka Rafolt, Simona Nerat, Ana Studen, Karin Lah Visenjak

Glasbeno-plesne igre  (enota Tomšičeva)

Cilji:
– spodbujanje otrok k plesnemu izražanju,
– povezovanje z vsemi vzgojnimi področji,
– spodbujanje ustvarjalnosti in izvirnosti,
– sodelovanje v skupini in spodbujanje razvoja pozitivnih odnosov.

Izvajalki: Barbara Šater, Nuša Jasna Štaher, Iris Cerovšek Komac

Pravljične urice  (enota Tomšičeva)

Pravljične urice se odvijajo v knjižnici enote Tomšičeva, in sicer enkrat mesečno za starše in otroke 1. starostnega obdobja v popoldanskem času.

Cilji:  – ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija domišljijsko rabo jezika, – otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo in pridobiva pozitiven odnos do literature, – razvijanje sposobnosti domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta. Izvajalka: Anita Arnečič

Likovne ustvarjalnice  (enota Tomšičeva)

Cilji: – spodbujanje veselja do umetniških dejavnosti, – razvijanje umetniške domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, – eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi, – razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov.

Izvajalka: Klavdija Menhart

Lutkovna delavnica   (enota Tomšičeva)

Cilji: – spodbujanje komunikacije in izražanja, – razvijanje pozitivne samopodobe, – razvijanje domišljije in sposobnosti improvizacije, – prepoznavanje otrokovih čustev, – spodbujanje medsebojnega sodelovanja.

Izvajalke: Darja Draksler, Anita Arnečič

Mali čarovniki   (enota Tomšičeva)

Cilj: s pomočjo preprostih poskusov otrokom približati naravoslovne pojme.

Izvajalka: Vanja Grdadolnik

Igrajmo se angleško in nemško   (enota Tomšičeva)

Otroci bodo na igriv način usvajali angleški in nemški jezik predvsem s pomočjo preprostih zgodbic in dramatizacij, zapetih in govorjenih pesmi, lutk, plesa in gibanja. Dejavnosti bodo potekale v manjših skupinah kot jezikovne kopeli, kjer bo poudarek zlasti na vsebinah ter prepletanju vseh področij kurikuluma.

Cilji: – poslušanje, razumevanje in doživljanje tujega jezika, – zavedanje obstoja lastnega jezika in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, – učenje tujega jezika preko igre, – spodbujanje tujejezikovne zmožnosti, – razvijanje ljubezni do tujega jezika. Izvajalki: Barbara Omerović (z opravljenim mednarodnim certifikatom aktivnega znanja angleškega jezika Univerze Harvard) in Simona Nerat (z opravljenim mednarodnim certifikatom aktivnega znanja nemškega jezika Goethejevega inštituta).

Obogatitvene dejavnosti v ostalih enotah vrtca so navedene v letnih delovnih načrtih posameznih enot (LDN enot). 

Dostopnost