Program sodelovanja z družbenim in institucionalnim okoljem

1.1  Sodelovanje z Mestno občino Maribor, s Sektorjem za vzgojo

– dogovarjanje o obsegu dejavnosti

– dogovarjanje o opravljanju drugih dejavnosti v vrtcu,

– kadrovski pogoji – letno potrjevanje sistemizacije delovnih mest,

– investicije in investicijsko vzdrževanje,

– druge oblike sodelovanja, vezane za področje predšolske vzgoje,

– dogovarjanje in potrjevanje javno veljavnih programov vrtca,

– pridobivanje mnenja o delovni uspešnosti ravnatelja,

– pridobivanje mnenja o imenovanju ravnatelja.

1.2 Sodelovanje s Tretjo gimnazijo Maribor, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, Srednjo ekonomsko šolo Maribor, Srednjo trgovsko šolo Maribor, Andragoškim zavodom Maribor, Pedagoško fakulteto Maribor ter Škofijsko gimnazijo

 • zagotavljanje hospitacij dijakinjam/om,
 • oblike prostovoljnega dela,
 • hospitacije, praksa, nastopi in mentorstvo za študente 1. 2. in 3. letnikov

Nosilci odgovornosti:

 • ravnateljica,
 • pomočnica ravnateljice – organizacija urnika,
 • vodje enot – nemoten potek dela,
 • vzgojiteljice/-ji – upoštevanje navodil, dogovorov ter korektno vključevanje študentke/-a oz. dijakinje/-ka v neposredne oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

1.3  Sodelovanje z osnovnimi šolami 

 • OŠ Franca Rozmana-Staneta
 • OŠ bratov Polančičev
 • OŠ Kamnica
 • OŠ Gustava Šiliha.

Povezava bo tekla na podobnih vsebinskih opredelitvah, tj. na področju knjižnične vzgoje, gibanja in na umetniškem področju.

1.4 Sodelovanje z mestno četrtjo in Krajevnimi skupnostmi

Na tem nivoju se bomo povezovali v cilju skupnega reševanja problemov okolja in drugih aktivnostih. Prav tako bomo s članki sodelovali pri nastajanju glasila mestne četrti oz. drugih oblikah povezovanja KS.

1.5 Sodelovanje z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca

 Povezovanje bo potekalo s skupnim ciljem: »Skrb za zdravje otrok in odraslih«:

 • zobozdravstvena preventiva 4-6 letnih otrok,
 • hospitacije zdravnikov – pediatrov za program DENVER II,
 • zdravstveni pregledi zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
 • skrb za izobraževanje zaposlenih s področja znanja o higieni živil,
 • učne delavnice za promocijo zdravega načina življenja za vse zaposlene.

1.6 Sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 

    –    Izvedba projekta »Zdravje v vrtcu«, ki bo potekal celo šolsko leto. Ob koncu projekta bomo NIJZ podali poročilo o delu in realizaciji zastavljenih nalog.

1.7 Sodelovanje z društvi 

 • revija Ciciban poje in pleše 2018,
 • strokovno spopolnjevanje zborovodkinj in mentoric za področje plesa preko ZKO.

 1.8 Sodelovanje s podjetji, društvi in zavodi

 • Lutkovno gledališče Maribor – lutkovni abonma za otroke 4-6-let, 3 predstave,
 • Mariborska knjižnica,
 • Muzej NOB,
 • Umetnostna galerija,
 • Smučarska šola Branik,
 • Policijska postaja za prometno vzgojo otrok,
 • Mariborski Terarij,
 • Prostovoljno gasilsko društvo Maribor,
 • Uprava za zaščito in reševanje – izpostava URSZR Maribor /uprava RS za zaščito in reševanje/ – reševanje ob naravnih nezgodah, sodelovanje v likovnih natečajih na državnem nivoju,
 • Zveza prijateljev mladine Maribor. 

1.9   Sodelovanje z drugimi vrtci 

 • udeležba na strokovnih ekskurzijah pri Skupnosti vrtcev Maribora in Skupnosti vrtcev Slovenije.

1.10 Sodelovanje z ostalimi mariborskimi vrtci v okviru Skupnosti vrtcev Maribor 

 • povezovanje Vrtca Borisa Pečeta Maribor v Skupnost vrtcev Maribora /sedež Vrtec Studenci/,
 • obravnava gradiv, skrb za pretok informacij, priprava predlogov za MŠŠ, ZŠRS in druge institucije,
 • sodelovanje z različnimi organizatorji pri izvajanju spopolnjevanja strokovnih in tehničnih delavcev,
 • sodelovanje s Sektorjem za vzgojo pri MOM in Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pri obravnavi programov, predpisov, izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu,
 • povezovanje z aktivom organizatorjev prehrane in ZHR, aktivom svetovalnih delavcev in aktivom računovodij pri Skupnosti vrtcev Slovenije.

1.11 Sodelovanje z Zavodom za šolstvo RS, OE Maribor 

 • smo študijsko središče – sklicevanje in vodenje delovanja Mreže mentorskih vrtcev za samostojne vrtce in vrtce pri OŠ,
 • sodelovanje z Zavodom za šolstvo, organizacijska enota Maribor pri izvedbi učenja drugega, tujega jezika – angleščine kot obogatitvene dejavnosti,
 • opravljanje hospitacijske dejavnosti kot mentorski vrtec,
 • pomoč Zavoda za šolstvo pri izobraževanju strokovnega kadra.

1.12  Sodelovanje s službo za pomoč otrokom s posebnimi potrebami

     – vodja mobilne specialno-pedagoške pomoči je ga. P. Stergar Zakrajšek,

– koordinator strokovne skupine za OPP je svetovalna delavka Dominika Vilčnik.

PODROČJA DELA:

– prepoznavanje otrok, kjer se izkazuje potreba po dodatni pomoči,

– nudenje individualne pomoči otrokom s PP

– sodelovanje s starši otrok,

– povezovanje in sodelovanje s strokovnimi službami za pomoč otrokom s posebnimi potrebami – Zdravstveni dom Adolfa Drolca – pedopsihiatrija, Center za sluh in govor, Center za socialno delo, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.

1.13  Sodelovanje z Zavodom za novodobno izobraževanje

Zavod za novodobno izobraževanje nastopa kot nosilec in organizator programa mobilnosti v Sloveniji.

NAMEN PROGRAMA:

Udeležencu omogočiti, da skozi življenjsko in delovno izkušnjo razvije sposobnost za delovanje v multikulturnem okolju in ob tem na profesionalnem področju pridobi nove delovne izkušnje v Sloveniji.

Program sodelovanja s staši

Starše bomo vključevali v programe in druge različne aktivnosti glede na njihove potrebe, želje in možnosti v okviru kurikula. Vabili jih bomo k sodelovanju tako, da se bodo zavedali svoje vloge pri vzgojni koncepciji vrtca v smislu:

 • aktivne in sodelovalne vloge staršev in vrtca pri spodbujanju otrokovega razvoja;
 • obojestranske odgovornosti za otrokov napredek;
 • enakomerne delitve informacij, uresničevanja ciljev in obveznosti v dobro otrokovega celovitega razvoja.

11.1  Ponudba programov za aktivno vključevanje staršev v aktivnosti otrok 

 1. vključevanje staršev v neposredne aktivnosti /delavnice/ otrok v oddelku;
 2. pikniki z družabnimi igrami;
 3. skupni izleti v naravo;
 4. sodelovanje in pomoč pri organizaciji praznovanj;
 5. dnevi odprtih vrat za starše;
 6. predstavitev delovnega mesta staršev oz. njihovega hobija;
 7. babice in dedki na obisku;
 8. skupna skrb za urejenost okolja;
 9. športni dnevi – aktivnosti za ohranjanje zdravja;
 10. sodelovanje staršev na osrednjih prireditvah vrtca;
 11. druge oblike povezovanja, ki bodo v interesu staršev, njihovih otrok in vzgojiteljic.

11.2  Pogovorne ure

Starši se bodo mesečno enkrat /vsak prvi ponedeljek v mesecu/ med 16. in 17. uro lahko udeležili pogovornih ur.

10.3  Roditeljski sestanki in predavanja za starše

Izvedeni bodo trije roditeljski sestanki v vsakem oddelku /življenje in delo otrok v oddelku, njihov napredek, individualne potrebe otrok, oblike povezovanja družin z vrtcem/.

Staršem bo ponujen pogovor z  dr. med. M. Bigcem, z naslovom  BOLAN OTROK V VRTCU in predavanje mag. Alenke Zupančič Danko z naslovom MOJ OTROK BO ŠOLAR, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Junij 2018 – sestanek za novo sprejete otroke oz. njihove starše.

 • Odhod otrok iz vrtca – slovo

Otroci oz. skupine se bodo na različne načine poslavljali iz vrtca – odvisno od dogovora vzgojiteljic/-ev s starši. Način in vsebino slovesa bo vseboval LDN posameznega oddelka.

10.5  Pomoč staršem pri stikih s strokovnimi službami

 • Center za usposabljanje govorno in slušno motenih otrok – pregled 5-6 letnih otrok
 • Povezovanje z zobozdravstveno preventivo;
 • Povezovanje z zdravstveno službo;
 • Povezovanje s Centrom za socialno delo;
 • Povezovanje s strokovno službo OŠ Gustava Šiliha.

10.6  Sklad vrtca

NALOGA: PRIDOBIVANJE DODATNIH SREDSTEV ZA IZBOLJŠAVO IN OBOGATITEV OPREME CELOTNEGA VRTCA

CILJI:

 • zagotoviti udeležencem vzgojno-izobraževalnega programa – otrokom dodatno in kvalitetnejšo ponudbo za igro in življenje v času bivanja v vrtcu,
 • omogočiti otrokom optimalno dobre pogoje, ki bodo služili podpori njihovega psihofizičnega razvoja.
Dostopnost