Javni VPIS novincev za šolsko leto 2023/2024

SPOŠTOVANI STARŠI!

Vpis v mariborske javne vrtce za šolsko leto 2023/2024 bo potekal od 15. do 24. marca 2023. Vrtci bomo vloge za vpis otroka (s prilogami) sprejemali po redni pošti (VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR, Tomšičeva ulica 32, Maribor), po elektronski pošti na uradni elektronski naslov vrtca (vrtec.borisapeceta@guest.arnes.si) ter v tajništvu vrtca na enoti Tomšičeva, vsak dan med 8.00 in 15.00 uro, v sredo 15. 3. 2023, do 16. ure.

Vabimo Vas torej k enotnemu javnemu VPISU otrok v VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR za šol. l. 2023/24,

ki bo potekal v času od 15. 3. 2023 do 24. 3. 2023.

Vpisovali bomo otroke, ki bodo v koledarskem letu 2023 dopolnili starost enajstih mesecev ter vse ostale do vstopa v šolo.

Pri oblikovanju oddelkov imajo prednost otroci, ki so v naš vrtec že vključeni. Prav tako, imajo prednost pri sprejemu tudi otroci s posebnimi potrebami, pri čemer je potrebna odločba Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra so socialno delo o ogroženosti otroka, zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi tisti otroci, katerih starši so se odločili za odložitev šolanja. V kolikor v enoti, v katero starši želijo vključiti otroka, ni prostega mesta (v oddelku, ki ustreza njegovi starosti, otroka razporedimo v najbližjo enoto, kjer je ustrezno prosto mesto). Postopek sprejema otrok v vrtec je zaključen, ko starši v roku oddajo podpisano pogodbo z vrtcem. V kolikor je število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa preseglo število prostih mest, s katerimi razpolagamo v enotah našega vrtca in vseh otrok ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo “Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je MOM“. Pravilnik upoštevamo tudi pri razvrščanju otrok v enote, če je za katero izmed enot več prosilcev kot prostih mest v posameznih starostnih skupinah.

V kolikor bodo po rednem vpisu, v novem šolskem letu 2023/24, še prosta mesta za vključitev otrok v vrtec, bomo otroke sprejemali iz centralnega čakalnega seznama (vseh mariborskih vrtcev). Vlogo za vpis lahko oddate kadarkoli (tudi po rednem vpisu), vendar jo bomo obravnavali po zaključenem postopku sprejema otrok v vrtec za šolsko leto 2023/24.

Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, prebivališče), EMŠO in davčno številko staršev (ob podpisu pogodbe).

Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec boste prejeli najkasneje do konca aprila 2023.

Starši sprejetih otrok, morate v roku 14. dni po prejemu obvestila, da je otrok sprejet v vrtec, na upravi vrtca podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

Otroke, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisovati!

51. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih določa, da se vključitev necepljenega otroka v vrtec zavrne.

V času vpisa bodo v vrtcu potekali DNEVI ODPRTIH VRAT, in sicer v sredo, 15. 3. 2023, v torek, 21. 3. 2023 ter v četrtek, 23. 3. 2023, od 9.00 do 11.00. Strokovni delavci in otroci vas bodo pričakali s pestrimi dejavnostmi na prostem  (na igrišču vrtca ter v njegovi neposredni bližini).

 Vljudno vabljeni v vrtec, kjer, skupaj, z roko v roki, ustvarjamo »hišo«, v kateri prevladujejo igra in dobri medsebojni odnosi, ki otrokom zagotavljajo varno in spodbudno učno okolje, »hišo«, v kateri razvijamo ustvarjalnost, samostojnost in odgovornost.

Dokumenti in obrazci za starše:
– Vpisna vloga za vrtce MOM 2023/2024 (.pdf datoteka)

– Publikacija 2023 (.pdf datoteka) – bo objavljena po sprejetju dokumenta  na Svetu vrtca.

– Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – odda se na Centru za socialno delo 
– Soglasje za otvoritev direktne bremenitve – trajnika (.pdf datoteka)
Trajnik za plačilo vrtca odprete kar v vrtcu in ne več na vaši banki, kjer imate odprt transakcijski račun. Izpolnjen obrazec prinesete ali pošljite na upravo vrtca (Tomšičeva ul. 32, 2000 Maribor).
– Vloga za ukinitev direktne obremenitve – trajnika 
– PRAVILNIK o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v mestni občini Maribor
– Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v MOM
– Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM
– Pregled plačil staršev 

PRVIČ V VRTEC

PRVIČ V VRTEC

Vstop v vrtec je za otroka in njegove starše življenjska prelomnica. Otrok namreč zapušča svoje domače okolje, svoj dom. Vse, kar je spoznal, osvojil in vzljubil v svojem kratkem življenju, čemur se je privadil, kar mu je dajalo občutek varnosti, je zanj izginilo.
Mlajši kot je otrok, težje bo izrazil svoje občutke, strahove in stiske z besedami. Zato ga moramo razumeti mi – odrasli, starši in vzgojitelji. Razumeti in mu pomagati s tem, da ga ustrezno pripravimo za doživljanje in sprejemanje novega okolja ter drugih ljudi. To je pot v samostojnost. V otrokovi naravi je, da raziskuje svoje okolje, da spoznava novo, zanimivo in nenavadno, da neprestano išče izzive in se ob tem uči, ker pridobiva izkušnje. Življenje v vrtcu je zanj izziv, ki ga bo obogatil z veliko izkušnjo, in slej ko prej bo v njem užival z vsem, kar mu ta ustanova lahko nudi. Tega pa ni malo.

Kako lahko starši svojemu otroku olajšamo vstop v vrtec?

1. Da najprej sami pri sebi razčistimo s pravilnostjo naše odločitve o vključitvi otroka v vrtec.
2. Da resnično verjamemo, da je vrtec za našega otroka najboljše varstvo, medtem ko smo v službi.
3. Da ustrezno pripravimo svojega otroka.

Vrtec nam ponuja možnost postopnega uvajanja otroka v njegov oddelek. Kaj je postopno uvajanje? To je čas, ki ga lahko preživimo skupaj z otrokom v vrtcu v oddelku, kamor je vpisan.

Kaj priporočamo v času uvajanja in v prvih tednih (mesecih) obiskovanja vrtca?

1. Zelo pomembno je, da razmislimo o svojem doživljanju te spremembe: se bojimo, smo žalostni, celo obupani; nam vzgojiteljica ni všeč, nas moti prostor ipd., kajti vse te občutke bomo prenesli na svojega otroka, ki se bo temu primerno tudi odzival; mlajši kot je, težje bomo prikrili svoje razpoloženje.

2. Da smo umirjeni, z otrokom bolj nežni, potrpežljivi in razumevajoči kot ponavadi – naš otrok bo mogoče jezen, tečen, jokav, zadržan, agresiven, neprijazen, neješč … preden se bo privadil.

3. Da vsaj prvi mesec otrok brez prekinitev obiskuje vrtec.

4. Da z otrokom prihajamo v vrtec in odhajamo iz njega ob enakem času, kar mu bo dalo občutek varnosti (zaupanja v starše).

5. Da otroku ne obljubljamo, česar ne bomo mogli izpolniti, ker mu to jemlje občutek varnosti (zaupanja v starše).

KAJ LAHKO STORIMO PRED SEPTEMBROM oz. pred vstopom otroka v vrtec?

1. Zberemo kar največ informacij o vrtcu oz. enoti vrtca, v katero ga bomo vključili.
2. Z otrokom se pogovarjamo o njegovem vstopu v vrtec sproščeno, v veselem pričakovanju nečesa novega, prijetnega, zanimivega ipd.
3. Poskrbimo, da bo nekaj časa pred vstopom čimveč v stiku z vrstniki in drugimi odraslimi (da se privadi, če je večino časa samo s starši).
4. Otroka, katerega niste še nikoli pustili v varstvu pri kom drugem, pustimo za kakšno uro, dve … (po občutku) pri babici in dedku, pri kakšni teti, skratka osebi, ki jo dovolj dobro pozna.
5. Z otrokom se večkrat sprehodimo mimo vrtca in opazujmo druge otroke pri igri.
6. Pogovarjajmo se o tem, kaj počnejo, kaj se igrajo, kdo je z njimi, …
7. Načrtujmo/ pustimo si nekaj dni dopusta (če je le možno) za prve dneve v vrtcu. To je zelo pomembno!
8. V času uvajanja ne načrtujmo drugih sprememb v otrokovem življenju, kot so odvajanje od dude ali stekleničke, selitev v svojo sobo, selitev v novo stanovanje ali hišo, odvajanje od plenic ipd.
9. Če vas zelo skrbi, kako bo z otrokom, se lahko še posebej pogovorite z otrokovo vzgojiteljico (o kateri boste obveščeni v drugi polovici avgusta 2021) ali vodjo vrtca ali svetovalno delavko vrtca.

Pripravila svetovalna delavka vrtca: Dominika Vilčnik

Informativno srečanje za STARŠE novo sprejetih otrok

Informativno srečanje za starše novo sprejetih otrok bo v telovadnici vrtca, Tomšičeva ulica 32, Maribor,
v četrtek, 11. junija 2020, ob 16.30.
Na srečanju bomo predstavili uvajanje otrok v vrtec ter življenje in delo v Vrtcu Borisa Pečeta Maribor.
Srečanje je namenjeno vam – starši;  vaš otrok pa se bo z vzgojiteljico seznanil v ponedeljek, 31. 8. 2020, med
16. in 17. uro  v oddelku,  v katerega bo vključen z novim šolskim letom.
MOREBITNE SPREMEMBE BODO OBJAVLJENE NA SPETNI STRANI VRTCA!
Z veseljem vas pričakujemo!

Vse o znižanem plačilu vrtca

Upravičenci

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, od 1. 9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega leta, in ne tako kot je veljalo do sedaj, za koledarsko leto. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo..

Novost od 1. decembra 2018 dalje:

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za pravice do znižanega plačila vrtca, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!

Če je pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za priznane pravice do znižanega plačila vrtca.

Primer:
Če prvo vlogo vložite avgusta 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca upravičeni od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Če bo vaš otrok vrtec obiskoval še naprej, tj. od septembra 2019 dalje, nove vloge meseca avgusta 2019 oziroma z mesecem izteka dodeljene pravice ni treba vložiti, saj bo center za socialno delo po uradni dolžnosti odločil o nadaljnji upravičenosti do pravice.
Če prvo vlogo vložite decembra 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca  upravičeni od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Če boste v tem obdobju uveljavljali spremembo, npr. izgubo plače v mesecu juliju 2019, bo CSD izdal novo odločbo za obdobje od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020.

Kje in kako  

Višina plačila

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge in uvrstitve v dohodkovni razred.

dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek na osebo 

(povprečni mesečni dohodek na osebo – v EUR)

plačilo staršev

(plačilo starše v % od cene programa)

1 do 188,02 EUR 0%
2 od 188,03 do 313,37 EUR 10 %
3 od 313,38 do 376,05 EUR 20 %
4 od 376,06 do 438,72 EUR 30 %
5 od 438,73 do 553,63 EUR 35 %
6 od 553,64 do 668,53 EUR 43 %
7 od 668,54 EUR do 856,56 EUR 53 %
8 od 856,57 EUR do 1.034,14 EUR 66 %
9 od 1.034,15 EUR 77 %

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Posebne okoliščine

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

Dostopnost